Meerjarenonderhoudsplan VvE

Meerjarenonderhoudsplan VvE

Een meerjaren-onderhoudsplan  is een methode om het noodzakelijk  onderhoud voor een langere inzichtelijk te maken.

Wat is het doel van een MJOP?

Een MJOP heeft meerdere doelen:

– Het geeft inzicht in de onderhoudsbehoefte gedurende een langere periode;
– Het geeft de onderhoudskosten weer;
– Het geeft inzicht in de directe onderhoudsbehoefte;
– Het geeft de huidige conditie van de verschillende bouwdelen;
– Het geeft de mogelijkheid om onderhoudswerkzaamheden te prioriteren, bijvoorbeeld als er onvoldoende middelen zijn om in alle onderhoudsbehoeften te voorzien;
– Het wordt gebruikt als hulpmiddel om de gemiddelde kosten van onderhoudswerkzaamheden te berekenen (per tijdseenheid, per oppervlakte-eenheid of per gebruikseenheid of een combinatie hiervan; kosten per appartement per maand).

Wanneer is de methodiek van een MJOP ontstaan?

De methodiek is ontstaan door de behoefte van gebouwbeheerders om grip te krijgen op de conditie en de onderhoudsbehoefte van een gebouw. Al 100 jaar geleden heeft de Rijksgebouwendienst op gestructureerde wijze het onderhoud van gebouwen weergegeven in onderhoudsplannen.

De conditiemeting volgens de NEN2767 is als inspectiemethodiek van oorsprong in Engeland ontwikkeld en is sinds eind jaren ’70 in Nederland geïntroduceerd. Het doel van de NEN-norm was het aanbrengen van uniformiteit bij het inspectiewerk, destijds bij het uitwerken van grootschalige landelijke woningonderzoeken.

De Rijksgebouwendienst heeft in 1985 de conditiemeting verder uitgewerkt, zodat een uniform onderhoudsnormeringssysteem voor alle typen gebouwen ontstond. Het gehele gebouwenbezit van de Rijksgebouwendienst diende destijds weergegeven te worden in meerjarenonderhoudsbegrotingen.

Vanaf begin jaren ‘90 is in Nederland het gebruik van conditiemetingen verder toegenomen, met name in opdracht van de vastgoeddienst van het Ministerie van Defensie, commerciële vastgoedinstellingen en een aantal woningcorporaties. Steeds meer kregen vastgoedadviesbureaus de opdracht om deze methode toe te passen. De conditiemeting werd in verschillende vormen toegepast.

In de loop van de jaren ontstond er steeds meer de behoefte aan een uniforme wijze en in 2002 hebben de Rijksgebouwendienst en NEN het initiatief genomen om de NEN 2767 op te stellen.

Voor Verenigingen van Eigenaars is het sinds 2008 verplicht om een meerjarenonderhoudsplanning op te laten stellen. Met een MJOP heb je zicht op de kosten voor het onderhoud.

Wat kost een MJOP?

De kosten van een MJOP hangen onder andere af van de grootte van het gebouw en de kwaliteit van het plan. Een MJOP kan relatief snel gemaakt zijn, maar niet voldoen aan het doel. Het belangrijkste doel voor een VvE is dat de MJOP een goede basis biedt voor het bepalen van de bijdragen aan het reservefonds en inzicht geeft in de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden.

De onderhoudskosten dienen overeen te komen met de werkelijke kosten. Zijn de kosten te hoog, dan ontstaat er een te hoge maandelijkse bijdrage voor het onderhoud. Zijn de kosten te laag begroot, dan zijn er naar verloop van tijd niet voldoende middelen beschikbaar om het noodzakelijk onderhoud uit te voeren.

Armada VvE Beheer laat zijn onderhoudsplannen opstellen waarbij gebruik wordt gemaakt van de meest recente kengetallen. Voor specifieke bouwdelen, zoals bijvoorbeeld een liftinstallatie, worden de kosten opgevraagd bij een leverancier of fabrikant. De kosten zullen daarmee aansluiting vinden bij de werkelijke onderhoudskosten.

Geen reactie's

Geef een reactie